Населені пункти

Оберіть село чи місто зі списку, щоб дізнатися, які метричні книги його церков збереглися в архівах. 

s._Byskupychi_[Rus`ki]s._Budyatychis._Bilychis._Halyna_Volyas._Hrybovytsyas._Huta_[Stara_Huta]s._Zhdzharys._Zabolottsis._Lishnya_[Lishnya_Stara]s._Mykulychi_s._Mohil`nes._Morozovychis._Novosilkys._Somyns._Tyshkovychi